Отказ от отговорност / Disclaimer

Отказ от отговорност

Това съобщение се предава и всяко използване е изрично обект на следния отказ от отговорност:

Поверителна информация – Този имейл и всички документи, съдържащи се тук, са за използване от желания получател (и) и могат да съдържат привилегирована, поверителна или защитена с авторски права информация. Неразрешеното използване, копиране или разпространение на този имейл или на който и да е от документите, съдържащи се тук, изцяло или частично, е строго забранено. Ако не трябва да бъдете получател на този имейл, моля, уведомете подателя чрез връщане на имейл и изтрийте този имейл.

Без сключване на договор – освен ако не е изрично посочено друго, този имейл и всички документи, съдържащи се тук, не представляват договор или оферта или приемане на оферта за сключване на договор. Освен това, този имейл и всички документи, съдържащи се тук, не могат да бъдат използвани за модифициране, допълване, новация или отказ от каквито и да било права по отношение на съществуващ договор или други обвързващи търговски условия.

 Техническа информация – Използвайки всяка техническа информация, съдържаща се тук, вие се съгласявате, че споменатата техническа информация се предоставя само за удобство, без каквато и да е гаранция, и се приема и използва на ваш собствен риск. Препоръчваме ви да проверите независимо всяка такава информация . Както се използва в този параграф, „Техническа информация“ включва всякакви технически съвети, препоръки, тестване или анализ, включително, без ограничение, информация, тъй като може да се отнася до избора на продукт за конкретна употреба и приложение.

Disclaimer

This message is conveyed and any use is expressly subject to the following disclaimer:

Confidential Information – This e-mail and any documents contained herein is for use by the intended recipient(s) and may contain privileged, confidential or copyrighted information. Unauthorized use, copying or distribution of this e-mail or any of the documents contained herein, in whole or in part, is strictly prohibited. If you should not be an intended recipient of this e-mail, please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail.

No Contract Formation – Unless otherwise explicitly stated, this e-mail and any documents contained herein do not constitute a contract or an offer or acceptance of an offer to enter into a contract. Further, this e-mail and any documents contained herein may not be used to modify, supplement, novate, or waive any rights with respect to an existing contract or other binding commercial terms.

Technical Information – By using any Technical Information contained herein, you agree that said technical information is given for convenience only, without any warranty or guarantee of any kind, and is accepted and used at your sole risk. You are encouraged to verify independently any such information to their reasonable satisfaction. As used in this paragraph, „Technical Information“ includes any technical advice, recommendations, testing, or analysis, including, without limitation, information as it may relate to the selection of a product for a specific use and application.